Có 1 kết quả:

ngưỡng sự phủ súc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phụng dưỡng cha mẹ và nuôi nấng vợ con.