Có 1 kết quả:

ngưỡng lại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông chờ nương tựa ở người khác.