Có 1 kết quả:

ngưỡng dược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Uống thuốc độc tự tử. ☆Tương tự: “ngưỡng độc” 仰毒. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Dữ kì tương tư nhi bệnh, bất như ngưỡng dược nhi tử” 與其相思而病, 不如仰藥而死 (Cát Cân 葛巾) (Nếu) phải mắc bệnh tương tư, chẳng bằng uống thuốc độc mà chết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự uống thuốc độc tự tử.