Có 1 kết quả:

trọng nguyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng thứ hai trong một mùa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng thứ nhì, tháng giữa của một mùa.

Một số bài thơ có sử dụng