Có 1 kết quả:

trọng mãi nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người môi giới trong việc mua bán (xã hội thời xưa).