Có 2 kết quả:

nhiệm vụnhậm vụ

1/2

nhiệm vụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiệm vụ

Từ điển trích dẫn

1. Công việc của mình gánh vác.

nhậm vụ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Công việc của mình gánh vác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc đã nhận lĩnh. Cũng đọc Nhiệm vụ.