Có 2 kết quả:

nhiệm kỳnhậm kỳ

1/2

nhiệm kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiệm kỳ

nhậm kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiệm kỳ