Có 2 kết quả:

nhiệm chứcnhậm chức

1/2

nhiệm chức

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhậm chức

Từ điển trích dẫn

1. Đảm nhận chức vụ.

Một số bài thơ có sử dụng

nhậm chức

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhậm chức

Từ điển trích dẫn

1. Đảm nhận chức vụ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận lãng công việc được giao phó.

Một số bài thơ có sử dụng