Có 1 kết quả:

phần nhi

1/1

phần nhi

phồn thể

Từ điển phổ thông

độ (trong thang đo)