Có 1 kết quả:

phần lượng

1/1

phần lượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

liều lượng