Có 2 kết quả:

phảng cổphỏng cổ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước theo xưa.

Từ điển trích dẫn

1. Đồ vật hoặc văn tự mô phỏng theo lối xưa.