Có 1 kết quả:

y ưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dáng xun xoe nịnh hót.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ xun xoa nịnh hót.

Một số bài thơ có sử dụng