Có 1 kết quả:

y chu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Y Doãn” 伊尹 đời Thương và “Chu Công” 周公 đời Chu, hai bậc hiền tướng giúp vua trị nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Y Doãn đời Thương và Chu Công đời Chu, hai bậc hiền tướng giúp vua trị nước. Sau được đời coi là thánh hiền.

Một số bài thơ có sử dụng