Có 1 kết quả:

y đơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá đơn đó — Cái người đứng tên trong lá đơn xin.