Có 1 kết quả:

y uất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn giận — Bế tắc, không thông.