Có 1 kết quả:

phục tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phục duy 伏惟.

Một số bài thơ có sử dụng