Có 1 kết quả:

phục bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúi đầu sát đất mà lạy.