Có 1 kết quả:

phục nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Từ mùa hè trở đi, mỗi mười ngày là một “phục”, có ba thứ: “sơ phục” 初伏, “trung phục” 中伏 và “mạt phục” 末伏, tổng cộng ba mươi ngày, là thời kì nóng nhất trong năm.