Có 1 kết quả:

phục long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rồng nằm mọp một chỗ, còn giấu mình. Chỉ người tài chưa gặp thời.