Có 1 kết quả:

phạt mưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng mưu lược để chiến thắng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh tan sự tính toán sắp xếp của giặc.

Một số bài thơ có sử dụng