Có 1 kết quả:

hưu chiến

1/1

hưu chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

đình chiến