Có 1 kết quả:

hưu thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ tờ giấy li dị với vợ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy thôi vợ.