Có 1 kết quả:

hưu dưỡng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người bệnh nghỉ ngơi để điều dưỡng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghỉ ngơi để nuôi cho lành bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng