Có 1 kết quả:

ưu thế

1/1

ưu thế

giản thể

Từ điển phổ thông

ưu thế, lợi điểm