Có 1 kết quả:

ưu huệ

1/1

ưu huệ

giản thể

Từ điển phổ thông

ưu đãi, ưu tiên, yêu thích hơn