Có 1 kết quả:

ưu ư

1/1

ưu ư

giản thể

Từ điển phổ thông

vượt trội, trội hơn