Có 1 kết quả:

hoả bạn

1/1

hoả bạn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người cùng hội cùng thuyền

Một số bài thơ có sử dụng