Có 1 kết quả:

hội hữu

1/1

hội hữu

giản thể

Từ điển phổ thông

người cùng hội, người cùng tổ chức