Có 1 kết quả:

hội trường

1/1

hội trường

giản thể

Từ điển phổ thông

hội trường, nơi hội họp