Có 1 kết quả:

hội nghị

1/1

hội nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

hội nghị, cuộc họp