Có 1 kết quả:

vĩ nghiệp

1/1

vĩ nghiệp

giản thể

Từ điển phổ thông

thành tích chói lọi, công việc lớn lao