Có 1 kết quả:

vĩ nhân

1/1

vĩ nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

vĩ nhân, người vĩ đại