Có 1 kết quả:

vĩ đại

1/1

vĩ đại

giản thể

Từ điển phổ thông

vĩ đại, to lớn