Có 1 kết quả:

vĩ tích

1/1

vĩ tích

giản thể

Từ điển phổ thông

công việc lớn lao