Có 1 kết quả:

truyền đơn

1/1

truyền đơn

giản thể

Từ điển phổ thông

truyền đơn, tờ rơi