Có 1 kết quả:

truyền thụ

1/1

truyền thụ

giản thể

Từ điển phổ thông

truyền thụ, truyền đạt