Có 1 kết quả:

truyền bá

1/1

truyền bá

giản thể

Từ điển phổ thông

truyền bá, tuyên truyền rộng rãi