Có 1 kết quả:

truyền nhiễm

1/1

truyền nhiễm

giản thể

Từ điển phổ thông

truyền nhiễm, lây nhiễm