Có 1 kết quả:

truyền thần

1/1

truyền thần

giản thể

Từ điển phổ thông

vẽ giống như thật, vẽ truyền thần