Có 1 kết quả:

truyền tống

1/1

truyền tống

giản thể

Từ điển phổ thông

phát đi, truyền đi