Có 1 kết quả:

thương vong

1/1

thương vong

giản thể

Từ điển phổ thông

thương vong, tổn thất về người