Có 1 kết quả:

luân lý

1/1

luân lý

giản thể

Từ điển phổ thông

luân lý, luân thường đạo lý