Có 1 kết quả:

bá dĩ

1/1

bá dĩ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Bá Dĩ (người thời Xuân Thu)