Có 1 kết quả:

bá cường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ ác vị thần chuyên gieo rắc bệnh dịch.