Có 1 kết quả:

bá ông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông bác, tức người anh của ông nội mình.