Có 1 kết quả:

bá đô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ con hổ ( cọp ).

Một số bài thơ có sử dụng