Có 1 kết quả:

cổ kế

1/1

cổ kế

giản thể

Từ điển phổ thông

đánh giá, ước tính