Có 1 kết quả:

bạn xướng

1/1

bạn xướng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đệm nhạc, hát đệm