Có 1 kết quả:

bạn đương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đầy tớ theo hầu.