Có 1 kết quả:

thân khai

1/1

thân khai

phồn thể

Từ điển phổ thông

kéo căng ra, mở căng ra